Course detail

BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)

Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery

Detail

10+2 Examination with science stream. (The candidate must have the physics, chemistry and biology in 12th class.)

5 Years 6 Months

Regular

Course SYLLABUS

First Year:
Ayurveda Nirupana
Dravya Vigyaniyam
Pratyaksha Pariksha
Anumanapariksha
Pariksha
Samavaya Vigyaniyam
BAMS Syllabus

Second Year:
Dravya
Prabhava
Mishraka Gana
Vyadhi Vigyan
Basic Pathology
Diseases of Rasavaha Srotas
Hematology
BAMS Syllabus

Third Year:
Dinacharya
Ritucharya
Panchakosha Theory
Janapadodhwamsa
Epidemiology
Preventive Geriatrics
Garbha Vigyana
BAMS Syllabus

Fourth Year:
Snehana
Bāhya Snehana
Virechana Karma
Physiotherapy
Nirjantukarana
Marma
Kshara and Kshara Karma

Location

B-48, Sector-5 , Bawana Industrial Area Delhi,110039

Our hours

10:00 AM – 05.00 PM
Monday – Friday

Contact us

Phone: +919643069869,+917428177717
Email: info@sandhyaramanadharfoundation